INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH UZYSKAĆ CZŁONKOSTWO

 
Od kwietnia 2015 roku procedura wstąpienia do ASPI jest oparta na zapisach w Statucie oraz Regulaminie Wewnętrznym i wygląda następująco:

1. Osoba zainteresowana przyjęciem w poczet członków zwyczajnych, musi być pełnoletnia i składa w tej sprawie wniosek do Zarządu wraz z dowodem uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

2. Zarząd podejmuje decyzję o możliwości przyjęcia w poczet członków zwyczajnych.

3. Zarząd może w tej sprawie poprosić o konsultacje zespół opiniujący.

4. Od decyzji Zarządu nie ma odwołania.